Trefwoorden

Vaktermen bij TEACCH

empirisch onderzoek: omvat elke wetenschappelijke onderzoeksactiviteit die directe, eigen waarnemingen gebruikt. (Wikipedia)

epidemiologisch onderzoek: is de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten binnen en tussen populaties. (Wikipedia)

Vaktermen Gentle teaching

Borging : geheel van geplande en systematische acties, nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een dienst voldoet en blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen

Empirisch : door ervaring geleerd; op ervaring gebaseerd

Implementatie : het in de praktijk invoeren van een tevoren uitgedokterd en beproefd systeem van organisatieprincipes, werkwijzen, regels enz.

Integratief : volledig, geheel ; dingen combineren zodat ze elkaar aanvullen of een geheel vormen

Intermediar : iemand de bemiddelt tussen partijen

Interventie : actieve handeling om een probleem op te lossen

Subdoelen : concrete doelen, maken de keuzes en werkwijzen van een organisatie duidelijk

Transcriberen : iets overbrengen in een andere vorm

bron : onbekend. (2018). definities opzoeken. Opgehaald van encyclo: https://www.encyclo.nl/

Vaktermen methodescholen

Compenserende effecten : Compenseren= goedmaken.
Om een kleinere kloof tussen sterke en zwakke leerlingen te maken.

Mattheus effect : rijken die rijker worden en armen die armer worden.
Hier: groter wordende kloof tussen zwakke en sterke leerlingen.

Onderwijseffectiviteitsonderzoek :effectief= doelmatig

Pedagogische vrijheid : Ouders kiezen waar ze hun kind inschrijven gebaseerd op hun voorkeur.

Representatieve steekproef : Representativiteit is de mate waarin de respons (soms ook de
steekproef) overeenkomt met populatie. (hulpbijonderzoek)

SiBO Databank : Sibo=schoolloopbanen in het basisonderwijs

Hechting en assertiviteitstraining (Britt)

Affectregulatie strategie: Het vermogen om je eigen emotionele basis te hanteren.

Assertief gedrag: Opkomen voor je eigen behoeften en belangen zonder een ander te kwetsen

Assertion inventory: Een vragenlijst, welke assertief gedrag onderverdeelt in 11 verschillende categorieën. Hij bestaat uit 40 items, verspreid over de categorieën.

Attachment behavior system: Aangeboren neiging van een kind om zich te wenden tot belangrijke individuen om in zijn of haar behoeften te worden voorzien en te overleven. Ook in volwassen relaties is er een verlangen naar nabijheid en steun van hechtingsfiguren in tijden van stress en ontstaat er angst indien deze figuur zich niet beschikbaar toont.

Deactiverende strategieën: Waar angstig gehechte personen extreme pogingen naar nabijheid doen, proberen vermijdende personen juist zoveel mogelijk emotionele betrokkenheid en intimiteit te vermijden.

Dismissing avoidance: Afwijzende vermijding

Empatisch vermogen: Het vermogen om zich in de gevoelens van anderen in te leven

Vermijdingsdimensie: Vermijdingsgedrag is een gedrag dat voortvloeit uit fobieën, angsten en paniekstoornissen.

Bron: vandaele.nl, wikipedia

Marie-Michèle

Vaktermen bij Sherborne bewegingspedagogiek

Andreas Frölich

Autisme

Autismespectrumstoornis = zijn mensen die geboren zijn met autisme, vroeger werd autisme opgedeeld in subgroepen, maar nu niet meer.

Bewegingspedagogiek

BS

Buitengewone scholen

Developmental movement for children = een boek die Veronica Sherborne
gepubliceerd heeft

Lichaamsbewustzijn = het beseffen, waarnemen van jezelf en je lichaam

Pedagogische begeleidingsvormen

Sociaal-psychiatrische begeleiding

Son-Rise

Veronica Sherborne

Vaktermen bij Basale Stimulatie (Elke)

Banaal: Alledaags of afgezaagd.

Basale stimulatie: Het geconcentreerd werken met aanraking, beweging en trilling en ademhaling als middel om de persoon met een ernstig meervoudige beperking te helpen zijn of haar lichaam te voelen op een veilige en warme manier.

Goedgenoegmoeder: Imperfecte moeder, nieuw rolmodel.

Impasse: Een moeilijke situatie waar je niet uit kunt komen.

Paradoxaal: Tegenstrijdig met de verwachting.

Prominent: Opvallend, vooraanstaand.

Sensorisch: Dit heeft iets te maken met de zintuiglijke waarneming.

Verluieren: Nutteloos besteden.