Organisaties

Ademhalingskinesitherapie
Vooral bij muco. De arts luistert naar de ademhaling en kijkt zo wat er nog fout is.

 • Kinesitherapie Verhasselt-Wemmel

Ambulante begeleiding

 • Tehuizen voor nazorg-Hasselt: Ze begeleiden mensen met een beperking, in werking tot kwaliteit van leven en zelfbeschikking.
 • DBC openluchtopvoeding-ambulant diagnostisch team Antwerpen: Kinderen en jongeren tussen 3 en 18 begeleiden aan de hand van advies en begeleiding voor heel het gezin.
 • Dienst ambulante begeleiding vzw-Zonhoven: Gezinnen van mensen met een beperking begeleiden.

Organisaties die werken met mensen met autisme
Autismeplus: ze werken op een vernieuwende en kwalitatieve wijze een bijdrage aan een hogere levenskwaliteit voor kinderen en jongeren met autisme.
Focussen op thema’s die belangrijk zijn voor het begrijpen en ondersteunen van kinderen en jongeren met ASS.
Autisme centraal: volwassenen met autisme
Educatieve activiteiten
Advies en begeleiding
Vlaamse Vereniging Autisme: een ouder- en familievereniging
Bevorderen van de ontwikkeling en het behartigen van de belangen van personen met een stoornis in het autismespectrum, van hun ouders en van hun sociale netwerk via sensibilisatie en bondgenotenwerking.
De Appelboom: een revalidatie- en dagcentrum (peuters en kleuters met ASS, goedkeuring RIZIV nodig)
Dienst inclusieve ondersteuning

 • Blijdorp-Dendermonde: Woonbegeleiding waarbij de begeleider naar het huis gaat van de cliënt.
 • De Bolster-Beerlegem: Dienst voor beschermd wonen.
 • Hejmen-Leuven: Mobiele ondersteuning voor mensen met een beperking.

Gespecialiseerde teambegeleiding

 • GOB Job-link -Brussel: Begeleiding van werkenden en werkzoekenden.
 • Connect2work-Antwerpen: Ondersteuning van hoogopgeleide anderstaligen in het zoeken van werk.
 • Weerwerk-Roeselaere: Extra en intensieve ondersteuning van werkenden en werkzoekenden, jobcoaching.

Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings-, en bemiddelingsdienst

 • Emino-Leopoldsburg-Lummen-Lovenjoel-Kortrijk: Mensen duurzaam aan de slag helpen en houden, vooral mensen met gezondheidsproblemen en/of arbeidsbeperkingen.
 • AZERTiE-Zonhoven: mensen met een arbeidsbeperking begeleiden.

Voorzieningen waar Sherborne wordt toegepast (Marie-Michèle)

 • Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald - Samenwerkingsverband De Parel
 • Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand - Dagcentrum 't Brugske
 • Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand - Dagcentrum 't Hoeveke
 • Dienstverleningscentrum De Triangel - Kinderen en Jongeren (MFC)
 • CAR Stappie vzw

Voorzieningen waar Sociale zorg wordt toegepast (Elke Maes)

1. Sociale zorg
Wat doen ze?
De dienst sociale zorg staat in voor het garanderen van een menswaardig bestaan voor iedere burger via het verlenen van advies, materiële, sociale, financiële en/of psychologische ondersteuning.
Deze dienst bestaat uit een sociale dienst, lokaal opvanginitiatief en trajectbegeleiding.

2. CLB Begeleiding
Wat doen ze?
In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten enzovoort.
Hun werk richt zich op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan. Het goed voelen van de leerling staat centraal zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.

3. OCMW Arendonk
Wat doen ze?
Je kan hier terecht voor advies rond gezinsproblemen zoals echtscheiding, relatieproblemen, moeilijkheden in het gezin en andere. Ook voor psychosociale problemen zoals depressie, angsten en stress kan je hier geholpen worden.

4. Vlaams Samenwerkingsverband Basale Stimulatie
Wat doen ze?
De VSBS is opgericht met de bedoeling het gedachtengoed van de Basale Stimulatie te bestuderen, te verspreiden en de essentie ervan te borgen.
Dit doen ze door jaarlijks twee ontmoetingen te organiseren rond een bepaald thema. In de voormiddag wordt het thema theoretisch voorgesteld, in de namiddag vertalen ze het theoretische kader naar de praktijk

5. De Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
Wat doen ze?
Dit is een programmatorische federale overheidsdienst die in 2003 werd opgericht om een menswaardig bestaan te waarborgen voor iedereen die in armoede leeft. Ze het recht op maatschappelijke integratie, door een menswaardig leven trachten te bieden aan de personen die tussen de mazen van het net van de sociale zekerheid vallen en die in bestaansonzekerheid leven.

Voorzieningen waar verschillende begeleidingsmethodieken worden toegepast (Britt)

1. ZITDAZO
Begeleidingsmethodiek: assertiviteitstraining

Zitdazo, gelegen in Arendonk zorgt voor online opvoedingsondersteuning en geeft handige tips. Men geeft assertiviteitstrainingen, workshops, lezingen, …

Doelgroep: ouders met kinderen tussen 3 en 18 jaar.

2. Centrum jongeren- en gezinsbegeleiding
Begeleidingsmethodiek: sociale vaardigheidstraining

CJGB ligt in Kortrijk en gaat aan de slag met jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Ze bieden de jongeren de mogelijkheid om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Ze organiseren vier projecten: sociale vaardigheidstraining, gemeenschapsdienst, bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg.

3. De branding
Begeleidingsmethodiek: gentle teaching

De Branding is een werkplek voor mensen met een beperking. Ze gaan er aan de slag met gentle teaching.