Juridische En Maatschappelijke Context

Juridische documenten over autisme

Derde en vierde periodiek verslag over het Verdrag inzake de rechten van het kind (23 november 2015). Belgisch Staatsblad

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (3 oktober 1998). Belgisch Staatsblad, 32611.

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap (25 oktober 2000). Belgisch Staatsblad, 35948.

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal (21 juni 1996). Belgisch Staatsblad, 17126.

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 (25 april 2018). Belgisch Staatsblad, 35952.

Maatschappelijke context over autisme

Minister van welzijn: Jo Vandeurzen
CD en V: wil van Vlaanderen een autismevriendelijke samenleving maken, ‘Vlaams Actieplan Autisme’

Juridische documenten over bijzondere begeleidingsvaardigheden

  • Op 8 mei 2009 werd het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs opgemaakt. Dit werd gedaan door de Vlaamse Overheid. Hier staat in wat de bedoeling is, wat er verwacht wordt van het onderwijs.

Vlaamse Overheid. (2009). Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (1)

  • Op 21 juni 2013 werd het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk gevormd.

Vlaamse Regering. (2013). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk.

  • Op 13 september 2018 werd het decreet tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst gemaakt door het ministerie van de Franse gemeenschap.

Ministerie van de Franse gemeenschap. (2018). Decreet tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst.

  • Op 20 juli 2015 werd het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers gevormd.

Federaal Agentschap. (2015). Opvang van asielzoekers

  • Op 21 september 2018 werd het besluit vastgelegd betreffend het huishoudelijk reglement van de opvangstructuren.

Federale overheidsdienst binnenlandse zaken. (2018). Ministerieel besluit tot vastlegging van het huishoudelijk reglement van de opvangstructuren.

Maatschappelijke context over bijzondere opvoedingsmethoden
Vlaams Parlement

Juridische documenten over mensen met een beperking

Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenwerk. (7 juli 2017 ). Belgisch staatsblad. 89629.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen. ( 21 april 2017 ). Belgisch staatsblad. 73695.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zwembad- en openwaterredder. ( 25 maart 2016 ). Belgisch staatsblad. 35929.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie personal trainer. ( 31 januari 2014 ). Belgisch staatsblad. 29704.

Protocol HIV-plan. ( 30 september 2013). Belgisch staatsblad. 86521.

Maatschappelijke context over mensen met een beperking

De minister van Welzijn : Jo Vandeurzen (CD&V) is verantwoordelijk voor het welzijn van mensen met een beperking.

De CD&V vindt dat mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier moeten worden behandeld in de samenleving. Mensen met een handicap verdienen een structureel en duurzaam beleid. De CD&V werkt rond bepaalde kapstokken die het welzijn voor mensen met een beperking moeten bevorderen. Zoals toegankelijke vrije tijd, toegankelijke info en dienstverlening, toegankelijkheid van infrastructuur en openbaar domein en nog enkele kapstokken. Het doel van de CD&V is om te fungeren als toetssteen, om signalen uit de maatschappij te detecteren en op te lossen.

Juridische context over verschillende verzorgingssectoren (Marie-Michèle)

Decreet betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging .
6 juli 2018). Belgisch Staatsblad, 74023.

Maatschappelijke context (Marie-Michèle)

Minister van welzijn, volksgezondheid en gezin. Specifiek ook voor bijzondere jeugdhulp .
Het beleid bestaat uit één departement en zeven agentschappen. Deze geven subsidies en geven advies aan de bevolking. Het departement en 3 van hun agentschappen: ‘Jongerenwelzijn, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en zorginspectie’ vormen het Vlaams ministerie.

Één van de visies die CD&V heeft, specifieker minister Jo Vandeurzen is dat men de toenemende agressieproblematiek in jeugdvoorzieningen wil aanpakken.

Juridische en maatschappelijke context (Elke Maes)
Juridische context
1. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toepassing van het cumulverbod en de verschilregel voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (B.S.09/03/2018)

2. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor het uitbetalen van een investeringssubsidie aan de verzekeringsinstellingen voor het aanpassen van hun software ten einde gegevens te kunnen uitwisselen met de zorgkassen en met de Vlaamse Overheid (B.S.07/08/2018)

3. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap wat betreft het beleidsplan voor vergunde zorgaanbieders die zorg en ondersteuning verstrekken aan personen met een handicap (B.S.10/09/2018)

4. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering die verband houden met de ondersteuning van personen met een handicap (B.S.17/08/2018)

5. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiële responsabilisering van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming (B.S.09/02/2018)

Maatschappelijke context
a. Maggie de Block is minister van Sociale zaken en Volksgezondheid. En ze is ook nog eens minister van Asiel en Migratie.
In de beleidscellen zitten Axel Delvoie (Directeur beleidscel Sociale zaken) en Bert Winnen (Directeur beleidscel Volksgezondheid).

b. Er zijn verschillende organisaties actief rond mijn thema. Zoals bijvoorbeeld ‘Sociale zorg’ en ‘Vlaams Samenwerkingsverband Basale Stimulatie’.
De dienst sociale zorg staat in voor het garanderen van een menswaardig bestaan voor iedere burger via het verlenen van advies, materiële, sociale, financiële en/of psychologische ondersteuning.
Deze dienst bestaat uit een sociale dienst, lokaal opvanginitiatief en trajectbegeleiding.